Üyelik Koşulları

 

YASED ÜYELİĞİNE İLİŞKİN;

Dernekler yasası çerçevesinde Tüzüğümüz, üyelik şartları ile derneğin amaç ve faaliyetlerini ve dernek organlarını tanımlamaktadır.

Derneğimize üyelik kurumsal olup, tüzel kişi üyelerimiz dernekte gerçek kişiler aracılığıyla temsil edilmektedir. Bu sebeple, üye şirketlerimizin eşit temsilini sağlayabilmek için üyelerimiz, aşağıdaki şartlara göre belirleyecekleri bir asil ve bir yedek olmak üzere iki temsilci tarafından temsil edilmektedirler.

Tüzüğümüzün 2. Bölüm 5. Maddesi uyarınca “Üye Olma Hakkı” şu şekilde belirtilmiştir:

“Derneğe:

a) 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 2/a Maddesi’nde tanımlanan “Yabancı yatırımcı” tarafından Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve/veya yabancı yatırımcıların doğrudan ve dolaylı asgari %10 payına iştirak ettikleri tüzel kişiliği haiz kuruluşlar,

b) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun bulunan, bir uluslararası bağımsız denetim, hukuk veya danışmanlık firması ünvanı altında veya bu firmalarla organik ilişki içerisinde faaliyet gösteren bağımsız denetim kuruluşları, danışmanlık firmaları ve hukuk büroları,

c)Yürürlükteki kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş uluslararası şirketlerin Türkiye’de faaliyet gösteren irtibat büroları, üye olabilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üye tüzel kişiler, şube ve irtibat büroları derneğe, yönetim kurulu başkan ve/veya üyesi, icra kurulu başkan ve/veya üyesi, genel müdür, irtibat bürolarında ülke temsilcisi statülerinde görev yapan bir kişiyi, asil temsilci olarak bildirir.

Her üyenin olağan veya olağanüstü genel kurullarda, bir oy hakkı vardır ve her üye dernek organlarında asil veya yedek temsilcisi olan bir gerçek kişi ile temsil edilebilir.

Dernek üyeleri, yukarıda belirlenen şartlara haiz bildirdikleri gerçek kişi temsilciler aracılığıyla temsil edilirler. Her dernek üyesi bir asil, asil temsilcinin hazır bulunamayacağı durumlar için bir de yedek temsilci belirlemek ve derneğe bildirmekle yükümlüdür.

İlgili dernek üyesi, her zaman mevcut temsilci veya temsilcilerini değiştirebilir, yukarıda belirtilen şartları haiz yeni bir temsilci belirleyebilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernek üyeleri, yukarıda sayılan üye olma şartları ile ilgili olabilecek, her türlü hukuki statü değişikliklerini, pay devirlerini ve/veya sermaye hareketlerini derneğe bildirmekle yükümlüdür.

YASED üyelik ve faaliyetlerle ilgili tüm diğer bilgileri ekte yer alan Tüzük metninde bulabilirsiniz.


Derneğimiz ve üyelik koşulları ile ilgili bilgi almak için info@yased.org.tr adresine mail gönderin, biz sizi arayalım.

 

 

Vodafone’un katkılarıyla